รายการคิดเพื่อชาติ ตอน Overlapping Claims Area ระหว่างไทยกับกัมพูชา

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เม.ย. ๖๗  เวลา ๒๐๓๐  สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรม-ราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน Overlapping Claims Areaระหว่างไทยกับกัมพูชา แขกรับเชิญ ดร.สุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 156,628