รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การเพิ่มมูลค่า การใช้ประโยชน์ที่ดินและราคาที่ดินของประเทศไทย

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การเพิ่มมูลค่า การใช้ประโยชน์ที่ดินและราคาที่ดินของประเทศไทย แขกรับเชิญ รศ.รมิดา พัชราวนิช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.66

Visitors: 156,628