การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑๒๓ สมาคม วปอ.ฯ  โดยมี พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ การขออนุมัติเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ ๕ การขออนุมัติเงินจัดจ้างอาจารย์พิเศษ การพิจารณารางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และการพิจารณาห้วงเวลา ความรับผิดชอบในการบันทึกเทปรายการคิดเพื่อชาติ

Visitors: 156,621