รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การแก้ปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐซ้อนทับกัน ด้วยแผนที่ One Map มาตราส่วน 1:4000

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การแก้ปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐซ้อนทับกัน ด้วยแผนที่ One Map มาตราส่วน 1:4000 แขกรับเชิญ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เม.ย.66

Visitors: 156,622