การบรรยายหัวข้อวิชา (พ-5) บทบาทของทหาร กับสภาวะแวดล้อมโลกในปัจจุบัน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/นายกสามาคม วปอ.ฯ กรุณาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อวิชา (พ-5) บทบาทของทหารกับสภาวะแวดล้อมโลกในปัจจุบัน ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส. SML รุ่นที่ ๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Visitors: 154,179