ผบ.ทสส. มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา ให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕ (หมู่ช้าง)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๑๓๐ ผบ.ทสส. พบนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕ (หมู่ช้าง) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษาในหลักสูตร วปอ. รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาฯ ในประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ คลี่คลายลง ซึ่งเกี่ยวโยงกับการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นในภาพรวม

Visitors: 154,179