การจัดทำรายการคิดเพื่อชาติ

วันพุธที่ 22 มี.ค.66 เวลา 1100 – 1200สมาคมวิทยาลัยป้องกัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำรายการคิดเพื่อชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการในการจัดทำรายการคิดเพื่อชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนนักศึกษาวปอรุ่นที่ 63 และ 64 ผู้แทนหลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ผู้แทนคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ TNN ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 156,624