รายการคิดเพื่อชาติ

ตอน พลังหญิง ช่วยชาติ (Women Entrepreneurship)
O/A : 05/03/66
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
แขกรับเชิญ : ธีรดา อําพันวงษ์
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

 


 ตอน แบ่งส่วนเกิน เติมส่วนขาด รายการคิดเพื่อชาติ

O/A : 04/03/66
ผู้ดำเนินรายการ :  รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
แขกรับเชิญ :  จันทรา ธนาวุฒิวศิน
ประธานมูลนิธิอนันตาและกรรมการบริษัท อัลติเมท โลจิสติคส์ จำกัด

 


ตอน Zero Waste District เขตปลอดขยะ 

O/A : 26/02/66
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
แขกรับเชิญ : อัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์
ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตคลองเตยและผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

  


ตอน รวมใจพัฒนาชาติ
O/A : 25/02/66
ผู้ดำเนินรายการ : นพดล รัตนแสงหิรัญ
แขกรับเชิญ :  ภารดี วรเกริกกุลชัย
ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก (พสบ.ทบ)

 


 

 ตอน แนวทางการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง

O/A : 17/10/64
ผู้ดำเนินรายการ : วรวลัญช์ เคนธ์ผาพงศ์
แขกรับเชิญ : พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 


ตอน แผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหา จชต.
O/A : 16/10/64
ผู้ดำเนินรายการ : วรวลัญช์ เคนธ์ผาพงศ์
แขกรับเชิญ : พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 


 

ตอน น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
O/A : 10/10/64
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ
แขกรับเชิญ : ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ


 


ตอน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สร้างผู้นำรุ่นใหม่
O/A : 09/10/64
ผู้ดำเนินรายการ : นพดล รัตนแสงหิรัญ
แขกรับเชิญ : พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมการ การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

 


ตอน คิดเพื่อชาติ...Restart the Four Engines

O/A : 14/08/64
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.สมชาย หัชลีฬหา
แขกรับเชิญ : ดร.บัณฑิต นิจถาวร อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


 ตอน คิดเพื่อชาติ...Restart ประเทศไทย (2)
O/A : 08/08/64
ผู้ดำเนินรายการ : ณัฐพล เดชวิทักษ์
แขกรับเชิญ : ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI)

 


ตอน  คิดเพื่อชาติ...Restart ประเทศไทย (1)
O/A : 07/08/64
ผู้ดำเนินรายการ : คุณณัฐพล เดชวิทักษ์
แขกรับเชิญ : คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ตอน หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (SML)
O/A : 25/07/64
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ
แขกรับเชิญ : พลเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร สวปอ.มส.SML


 

ตอน หลักสูตร วปอ.กับบทบาทเพื่อความมั่นคงของประเทศ
O/A : 24/07/64
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ
แขกรับเชิญ : พลโท วิโรจน์ เกิดแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 


 

ตอน บทบาทพลังงานไทยในเวทีสากล

O/A : 18/07/64
ผู้ดำเนินรายการ : อนินทิตา เพราแก้ว
แขกรับเชิญ : ดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


 

 ตอน ความตกลงการค้าเสรี ไทยได้หรือเสีย
O/A : 17/07/64
ผู้ดำเนินรายการ : พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
แขกรับเชิญ : เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 


 

ตอน คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
O/A : 11/07/64
ผู้ดำเนินรายการ : พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
แขกรับเชิญ : จิตชัย นิมิตรปัญญา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

 


 ตอน ธุรกิจคุณธรรม กับความยั่งยืน
O/A : 10/07/64
ผู้ดำเนินรายการ : พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
แขกรับเชิญ : ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)


ตอน ยุทธศาสตร์ด้านมวยไทย
O/A : 04/07/64
ผู้ดำเนินรายการ : พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
แขกรับเชิญ : พลเอก ธันวาคม ทิพยจันทร์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการเยาวชนต้นแบบ


ตอน เยาวชนต้นแบบ
O/A : 03/07/64
ผู้ดำเนินรายการ : พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
แขกรับเชิญ : พลเอก ธันวาคม ทิพยจันทร์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการเยาวชนต้นแบบ

 

 


 ตอน แจ็คผู้ฆ่ายักษ์-การตลาดแบบไมโคร
O/A : 20/06/64
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ประเวทย์ ตันติสัจธรรม
แขกรับเชิญ : อภิจิต เจริญเวชชการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด

 


ตอน ต้นแบบของการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมใหญ่กับชุมชนอย่างยั่งยืน
O/A : 19/06/64
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ประเวทย์ ตันติสัจธรรม
แขกรับเชิญ : บัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ด้านไฮโดรคาร์บอน บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

 


ตอน ภาษีสรรพสามิตเศรษฐกิจในวิกฤต โควิด-19
O/A : 13/06/64
ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ประเวทย์ ตันติสัจธรรม
แขกรับเชิญ : อัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังตอน Secured Lifestyle in Digital Age
O/A : 12/06/64
ผู้ดำเนินรายการ : พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
แขกรับเชิญ : ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการ TB-CERT สมาคมธนาคารไทย CISO ธนาคารกรุงเทพ

 


ตอน การบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
O/A : 30/05/64
ผู้ดำเนินรายการ : ธีรทัย เจริญวงศ์
แขกรับเชิญ : ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)


ตอน ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
O/A : 29/05/64
ผู้ดำเนินรายการ : ธีรทัย เจริญวงศ์
แขกรับเชิญ : พลเรือตรี วชิรพร วงศ์นครสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ช่วยปฏิบัติราชการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 


 ตอน ความพร้อมของประเทศไทยกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
O/A : 23/05/64
ผู้ดำเนินรายการ : พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
แขกรับเชิญ : ดร.ชินวุฒิ เตชานุวัตร์ ผู้อำนวยการทีมวิจัยอุตสาหกรรม ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)


ตอน อนาคตการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
O/A : 22/05/64
ผู้ดำเนินรายการ : พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร
แขกรับเชิญ : ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย


 

 ตอน : Case Study อุตสาหกรรมก่อสร้าง ธุรกิจ Digital Transformation มาใช้รับมือกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกได้จริงหรือ
O/A : 16/05/64
ผู้ดำเนินรายการ : นันท์สินี เชาวลิต
แขกรับเชิญ : บรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

 


ตอน : COVID-19 มีผลกระทบต่อการใช้และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างไร?
O/A : 15/05/64
ผู้ดำเนินรายการ : นันท์สินี เชาวลิต
แขกรับเชิญ : สุพินท์ มีชูชีพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทยจำกัด) 

ตอน : ธุรกิจโลจิสติกส์แหล่งรายได้ใหม่ของประเทศ
O/A : 09/05/64
ผู้ดำเนินรายการ : นันท์สินี เชาวลิต
แขกรับเชิญ : ทิพย์ ดาลาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 


ตอน : กัญชา…ประโยชน์ทางการแพทย์สู่คุณค่าทางเศรษฐกิจ
O/A : 08/05/64
ผู้ดำเนินรายการ : นันท์สินี เชาวลิต
แขกรับเชิญ : พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตอน : กรณีศึกษาการสร้างธุรกิจ SME ชีวิตบนแผ่นฟิล์ม(กรองแสง)
O/A : 02/05/64
ผู้ดำเนินรายการ : นันท์สินี เชาวลิต
แขกรับเชิญ : จันทร์นภา สายสมร ประธานบริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด (ฟิล์มกรองแสงลามิน่า)
ตอน : อาชีวศึกษายกกำลังสอง สร้างคุณภาพนำปริมาณ
O/A : 01/05/64
ผู้ดำเนินรายการ : นันท์สินี เชาวลิต
แขกรับเชิญ : ยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 


 

ตอน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
OA : 01/03/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : อารีย์พันธ์ เจริญสุข   รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงาน ก.พ.ร.


ตอน คลังสมอง วปอ.กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
OA : 29/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
สมาชิกวุฒิสภาและประธานกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ / ประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม
 ตอน สิทธิบัตร
OA : 22/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : นุสรา กาญจนกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์
ตอน พลิกมุมมองการจัดตั้งธุรกิจและธุรกิจที่น่่าจับตามองในปี 2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : คุณโสรดา เลิศอาภาจิตร์  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
ตอน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ
OA : 16/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 


 ตอน การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
OA : 15/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ตอน การสร้างนวัตกรรมให้กับ SME ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์
OA : 08/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ที่ปรึกษาด้วนวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


 ตอน นโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
OA : 09/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : โสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
ตอน ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศฉบับประชาชน
OA : 01/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : เอกฉัตร ศีตวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ตอน ปัญญาประดิษฐ์กับความมั่นคงของชาติ
OA : 26/01/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผ.อ.ศูนย์ศึกษายุธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


ตอน การพัฒนา 5G
OA : 25/01/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


ตอน สถานการณ์ระบบสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน
OA : 19/01/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข


 ตอน อาหารปลอดภัยมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร
OA : 18/01/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


ตอน การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
OA : 05/01/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : ผช.ศจ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตอน พัฒนาประเทศ 4.0
OA : 04/01/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : อารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงาน ก.พ.ร.
 

Visitors: 146,665