วัตถุประสงค์ของสมาคม

๑. ส่งเสริมให้มีการกระทำอันเป็นการนำมาซึ่งเกียรติยศ และชื่อเสียงของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและสมาคมฯ

๒. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน สมาชิก ทุกคน และครอบครัว พร้อมทั้งให้
   ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดทุกข์ภัยในมวลสมาชิก

๓. ส่งเสริมความรู้ การศึกษา งานการวิเคราะห์ และวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนวัฒนธรรม ศีลธรรม เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ 
   ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเผยแพร่ความคิดเห็นทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

๔. ส่งเสริมสวัสดิการสงเคราะห์ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกระทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในด้านวิชาการและ
   สาธารณกุศล

๕. ส่งเสริมการกีฬา การสันทนาการ และกิจกรรมด้านศิลปะอื่นๆ

๖. สมาคมฯ นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

Visitors: 162,621