การเปิดการอบรมของสมาคม วปอ.

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง

  (สวปอ. มส.) Advanced Security Management Program (ASMP) เปิดมาทั้งหมด ๘ รุ่น
เรียนเฉพาะวันเสาร์ครึ่งวัน

 

     -  รุ่นที่ ๑  จำนวน ๑๒๓ คน เมื่อ ๒๐ ก.พ. ๕๓

     -  รุ่นที่ ๒  จำนวน ๑๔๙ คน เมื่อ ๑๔ ม.ค. ๕๔

     -  รุ่นที่ ๓  จำนวน ๑๘๐ คน เมื่อ ๑๔ ม.ค. ๕๕

     -  รุ่นที่ ๔  จำนวน ๒๐๐ คน เมื่อ ๑๙ ม.ค. ๕๖

     -  รุ่นที่ ๕  จำนวน ๑๕๐ คน เมื่อ ๑๙ ม.ค. ๕๗

     -  รุ่นที่ ๖  จำนวน ๑๕๐ คน เมื่อ ๑๙ ม.ค. ๕๘

     -  รุ่นที่ ๗  จำนวน ๑๕๐ คน เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๕๙

     -  รุ่นที่ ๘  จำนวน ๑๕๐ คน เมื่อ ๒๖ ก.ย. ๕๙

 

Visitors: 150,706