ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

 
ความเป็นมา

            หลังจากวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ สถานการณ์การเมืองภายในประเทศและสงครามในอินโดจีนที่ยืดเยื้อและ

ล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติ ได้สร้างบรรยากาศที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และมีความหวั่นไหวต่อกระแสข่าวที่มาจากกลุ่มพลังต่างๆ ข้าราชการเสียขวัญ และขาดกำลังใจในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ นิสิต นักศึกษา และประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและรู้เท่าทันเกมการเมือง ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความสิ้นชาติ
ในเวลาอันสั้น สถานการณ์เช่นนี้เป็นที่น่าห่วงใยยิ่ง

           นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย พลตรี จันทรคุปต์ สิริสุทธิ์ (ผู้แทน วปอ.รุ่นที่ ๖) พลตรี สุขุม บุณยเนตร (ผู้แทน วปอ.รุ่นที่ ๙) นายพิชาน ณ ดโนทัย (ผู้แทน วปอ.รุ่นที่ ๘) เป็นต้น ได้ร่วมปรึกษาหารือ
อย่างจริงจังด้วยความสำนึกในฐานะที่เป็นข้าราชการและนักศึกษาของสถาบันที่มีภารกิจในการประศาสน์วิทยาการ อันเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติ มีความเข้าใจในสถานการณ์และทิศทางของภัยที่จะมีต่อประเทศชาติเป็นอย่างดี นักศึกษากลุ่มนี้ได้ตกลงที่จะ
ร่วมกันดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ สถานการณ์การเมืองของโลกของภูมิภาคและของประเทศไทยในขณะนั้น ลัทธิการเมืองที่เป็นภัยต่อระบอบปกครองแบบประชาธิปไตย ปัญหาของประเทศในด้านต่างๆ และการแก้ไข รวมทั้งการสร้างค่านิยมอุดมการณ์แบบไทยให้แก่ประชาชน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ และนักบริหารระดับสูงของ
ส่วนราชการ ต่างๆ มาบรรยายและอภิปราย ผู้ฟังส่วนใหญ่ ได้แก่  นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรทั้งอดีตและปัจจุบัน
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานอยู่
อีกทอดหนึ่ง

           การจัดกิจกรรมเช่นนี้ทำให้นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ ฟื้นฟูความสัมพันธ์ในอดีตสำหรับรุ่นเดียวกัน และสร้างความสัมพันธ์ขึ้นใหม่  สำหรับผู้เรียนต่างรุ่น มี
พลตรี สุขุม บุณยเนตร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ประสานงาน และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นต่าง ๆ  

           พลตรี สุขุม บุณยเนตร ได้จัดทำข่าวสารสโมสร วปอ. เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทอัดสำเนารายเดือน รายงานข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นสมาชิกสโมสร วปอ. แจกจ่ายให้แก่สมาชิก
นับว่าเป็นหน้าที่ของปฏิคมสโมสร วปอ. โดยตำแหน่งอีกด้วย จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดเป็น “ชมรมนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร” ขึ้นอย่างมีรูปแบบ ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ มีการเลือกตั้งประธานชมรม ฯ คนแรก คือ พลตรี สุขุม บุณยเนตร
ซึ่งเป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฝ่ายวิชาการ

           กิจกรรมของชมรมนักศึกษา วปอ. ได้ค่อยๆ ขยายออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น เนื่องจากมีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งผู้เกษียณอายุราชการแล้ว จึงเน้นด้านการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ การศึกษายุทธศาสตร์ และกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมเสริมอื่นๆ ได้แก่ กีฬา ทัศนศึกษาและการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

           ผลงานที่สำคัญด้านวิชาการได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มศึกษายุทธศาสตร์ และกิจกรรมระหว่างประเทศ ประธานกลุ่มคนแรก คือ พลตรี โชติ คล่องวิชา  ซึ่งได้ศึกษากิจการทางยุทธศาสตร์หลายเรื่อง เช่น การจัดตั้งศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ และการศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคลองกระ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งกลุ่มศึกษาการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาเรื่อง
ป่าไม้และพลังงานทดแทน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเหล่านี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และพิมพ์ออก
แจกจ่ายอีกด้วย

           ผลงานที่สำคัญด้านสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การจัดทำโครงการกองทุนช่วยเหลือกลุ่มชาวนา การสนับสนุนโครงการเทพอำนวยประยุกต์ของกองทัพภาคที่ ๑ การสนับสนุนโครงการอีสานเขียว การสนับสนุนการสร้างสวนหลวง ร.๙ การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ การช่วยเหลือราษฎรผู้อพยพลี้ภัยตามแนวชายแดน การมอบตู้หนังสือเพื่อสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน การจัดทำตู้หนังสือเคลื่อนที่สำหรับชาวประมง โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่ยากจน และโครงการสร้างที่เก็บน้ำดื่มสำหรับราษฎรในเขตทุรกันดาร เป็นต้น

           กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา วปอ. โดยตรง ได้แก่ การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดทัศนศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจะดำเนินการโดยนักศึกษา วปอ. แล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากครอบครัวเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายภริยาของนักศึกษา นับเป็น ความสำเร็จใน
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันสนิทสนมกลมเกลียวและเป็นประโยชน์ต่อสังคมของนักศึกษา วปอ. ทุกรุ่น

           ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๓๓ คณะกรรมการชมรมนักศึกษา วปอ. ซึ่งมี พลเรือเอก สุภา คชเสนี เป็นประธาน ได้มีมติให้เปลี่ยนสถานภาพของชมรมฯ เป็น สมาคม โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๔ และติดตามเรื่องโดยลำดับต่อมา จนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคม ได้เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๔ ต่อมาจึงได้ดำเนินการขอจดทะเบียนต่อกองตำรวจสันติบาล
กรมตำรวจ ได้ขออนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๖

           “สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร” ได้ดำเนินงานมาโดยต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒๑ แล้ว ผลงานที่ปรากฏมีทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม และการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติทางตรงและทางอ้อม แม้จะเป็นการดำเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยปัจเจกบุคคลเป็นส่วนใหญ่ แต่สมาชิกของสมาคมฯ ก็ยังคงใช้คำขวัญของ วปอ. ที่ว่า “สมคฺคานํ ตโป สุโข เพียรพร้อมเพรียงกัน ชาติมั่นคง” อยู่ตลอดมา และที่น่าจะเป็นพลังผลักดันให้สมาชิกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมีกำลังใจและแรงศรัทธาที่จะสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมยิ่งขึ้น ก็คือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ พลเรือเอก สุภา คชเสนี ประธานชมรมนักศึกษา วปอ. นำสมาชิกของชมรม ฯ จำนวนหนึ่ง เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จ พระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔  ซึ่งในวโรกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า   

           “ชมรมนี้ก็ประกอบด้วย นักศึกษาที่ได้ผ่านหลักสูตรมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน  ย่อมทำให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการกระทำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนมากผู้ที่อยู่ในชมรมก็เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานครบจนถึงวาระที่ได้เกษียณอายุไปหลายท่าน 
ก็ทำให้ท่านที่เกษียณอายุนั้นสามารถที่จะออกความเห็นและปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมได้ คือ โอกาสที่จะทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ
ได้อีก จึงเป็นการดีที่สุดสำหรับการตั้งชมรมของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร”

           ต่อมาเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนจากนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เป็น “สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์” เมื่อ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

            “The Association of National Defence College of Thailand Under The Royal Patronage of His Majesty The King.” (ANDCT)

 

 

Visitors: 162,620