กรรมการบริหารสมาคมนายกสมาคมวิทยลัยป้องกันราชอาณาจักร

  ชุดแรก  พ.ศ. ๒๕๓๔  พลเรือเอก สุภา คชเสนี              นายกสมาคม
  ชุดที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๓๗  พลเอก นฤดล เดชประดิยุทธ์        นายกสมาคม
  ชุดที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๓๘  พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ              นายกสมาคม
  ชุดที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๓๙  พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท             นายกสมาคม
  ชุดที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๔๔  พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท              นายกสมาคม
  ชุดที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๐  พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์      นายกสมาคม
  ชุดที่ ๗  พ.ศ. ๒๕๕๒  พลเอกจรัล กุลละวณิชย์             นายกสมาคม
  ชุดที่ ๘  พ.ศ. ๒๕๕๔  พลเอกจรัล กุลละวณิชย์              นายกสมาคม

 

นายกสมาคมวิทยลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
(พระราชทานตั้งแต่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖)

  ชุดที่แรก   พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๒     พลเอก จรัล กุลละวณิชย์         นายกสมาคม
  ชุดที่ ๒     พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓     พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี    นายกสมาคม
  ชุดที่ ๓     พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖     พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์        นายกสมาคม
  ชุดที่ ๔     พ.ศ.๒๕๖๖ - ปัจจุบัน     พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี        นายกสมาคม

   

 

 

Visitors: 156,628