กรรมการบริหารสมาคม


คณะกรรมการการบริหารสมาคม วปอ.ฯ

  ชุดแรก   พ.ศ. ๒๕๓๔  พลเรือเอก สุภา คชเสนี  นายกสมาคม
  ชุดที่ ๒   พ.ศ. ๒๕๓๗  พลเอก นฤดล เดชประดิยุทธ์  นายกสมาคม
  ชุดที่ ๓   พ.ศ. ๒๕๓๘  พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ  นายกสมาคม
  ชุดที่ ๔   พ.ศ. ๒๕๓๙  พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท  นายกสมาคม
  ชุดที่ ๕   พ.ศ. ๒๕๔๔  พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท  นายกสมาคม
  ชุดที่ ๖   พ.ศ. ๒๕๕๐  พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์  นายกสมาคม
  ชุดที่ ๗   พ.ศ. ๒๕๕๒  พลเอกจรัล กุลละวณิชย์  นายกสมาคม
  ชุดที่ ๘   พ.ศ. ๒๕๕๔  พลเอกจรัล กุลละวณิชย์  นายกสมาคม

 

คณะกรรมการการบริหารสมาคม วปอ.ในพระบรมราชูปถัมภ์
(พระราชทานตั้งแต่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

  ชุดที่ ๑   พ.ศ. ๒๕๕๖   พลเอกจรัล กุลละวณิชย์  นายกสมาคม
  ชุดที่ ๒   พ.ศ. ๒๕๕๘   พลเอกจรัล กุลละวณิชย์  นายกสมาคม
  ชุดที่ ๓   พ.ศ. ๒๕๖๐   พลเอกจรัล กุลละวณิชย์  นายกสมาคม

 คณะกรรมการบริหาร (วาระปี พ.ศ.๖๐-๖๑)

  ๑. นายกสมาคม                  ๑  คน        ๑๐.  ประธานฝ่ายกฎหมาย        ๑  คน                
  ๒. อุปนายก                      ๔  คน        ๑๑.  ประธานฝ่ายสาราณียากร    ๑  คน 
  ๓. ประธานฝ่ายวิชาการ            ๑  คน        ๑๒.  เหรัญญิก                  ๑  คน
  ๔. ประธานฝ่ายจัดหารายได้        ๑  คน        ๑๓.  ผู้ช่วยเหรัญญิก              ๑  คน
  ๕. ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์       ๑ คน        ๑๔.  นายทะเบียน                ๑  คน  
  ๖. ประธานฝ่ายกิจกรรม            ๑ คน        ๑๕.  หัวหน้าสำนักงาน            ๑  คน
  ๗. ประธานฝ่าย สถานที่และบริการ  ๑ คน        ๑๖.  เลขาธิการ                  ๑  คน   
  ๘. ประธานฝ่ายกีฬา               ๑ คน         ๑๗.  ผู้ช่วยเลขาธิการ             ๑  คน
  ๙. ประธานฝ่ายสันทนาการ         ๑ คน        ๑๘.  กรรมการอื่นๆ อีกไม่เกิน     ๑๕ คน

 

 

Visitors: 150,710