สมาชิกสมาคม

สมาชิกสมาคม ประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. สมาชิสามัญ ได้แก่ นักศึกษา วปอ. ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร

๒. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่

    -  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของ วปอ.                

    -  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมฯ เป็นพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

๓. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ คู่สมรส และบุตรธิดาของสมาชิกสามัญ รวมทั้งข้าราชการสัญญาบัตรที่รับราชการประจำอยู่ใน วปอ.

๔. สมาชิกสมทบได้แก่ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมฯ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
   สมาคมฯ ให้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ

คลิกดู >> รายชื่อสมาชิกสมาคม

Visitors: 150,708