เกี่ยวกับสมาคม

           กิจกรรมของสมาคม วปอ. ที่ดำเนินไปตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ และดำเนินการอยู่

 

 ๑. การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบัน พระมหากษัตริย์ ร่วมกับ วปอ. จัดสมุดลงนามถวายพระพร

     วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม และ ๑๒ สิงหาคม ให้สมาชิกทุกท่านได้ลงนามและนำทูลเกล้าฯถวาย

 ๒. ขอรับกฐินพระราชทานมาทอดถวายทุกปี

 ๓. จัดทำบัตรสมาชิกของสมาคมได้หลายรุ่นแล้ว

 ๔. จัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี และงานคืนสู่เหย้ารับน้องใหม่ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์

 ๕. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคม วปอ. ทุกปีและจัดการแข่งขันฟุตบอลกับแชร์บอลหญิงระหว่างสมาชิกสมาคม วปอ.

 ๖. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมโดยสม่ำเสมอ ตั้งแต่ สิงหาคม ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน

 ๗. จัดสมาชิกฯร่วมเดินทางไปศึกษาร่วมกับนักศึกษา วปอ. ในการดูงานในประเทศ

 ๘. ร่วมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ๙. ร่วมกับคณะสหวิทยาการเพื่อการวิจัย และพัฒนาของราชบัณฑิตสภา สร้างเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั่วประเทศ

๑๐. ร่วมมือระหว่าง กองทุน WILLIAM T.POWELL กับ มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค ซึ่งมี พลเอก มนตรี ศุภาพร เป็นประธานฯ  

      มอบทุนการศึกษาหลักสูตร LOGTECH ให้กับสมาคม

๑๑. โครงการคนไทยต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน 

๑๒. ร่วมมือกับคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม จัดการเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมโดยเฉพาะด้านวิชาการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก

        สถานีวิทยุโทรทัศน์ TNN2 ออกรายการโทรทัศน์ “คิดเพื่อชาติ” มาตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ออกอากาศทุกวันจันทร์- ศุกร์ เป็นเวลา   

        ครึ่งชั่วโมง (เวลาประมาณ ๒๒.๔๐ – ๒๓.๐๕ น.) ช่อง TNN2 (ช่องหมายเลข ๗๘๔)

๑๓. ร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตสภา: สมาคมนักวิจัยห่งประเทศไทย 

       บริษัท Motoada : สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล :สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ฯลฯ

 

 


  • สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ความเป็นมา หลังจากวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ สถานการณ์การเมืองภายในประเทศและสงครามในอินโดจีนที่ยืดเยื้อและ ล่อแหลมต่อความมั่นค...

  • ข้อบังคับของสมาคมฯ ฉบับที่ ๑ จัดทำเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ ฉบับที่ ๒ ปรับปรุงแก้ไขฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ฉบับที่ ๓ ปรับปรุงแก้ไข เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใช้เมื่อ ๒๗ กันยาย...

  • คณะกรรมการการบริหารสมาคม วปอ.ฯ ชุดแรก พ.ศ. ๒๕๓๔ พลเรือเอก สุภา คชเสนี นายกสมาคม ชุดที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ พลเอก นฤดล เดชประดิยุทธ์ นายกสมาคม ชุดที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๘ พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ นาย...

  • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ. มส.) Advanced Security Management Program (ASMP) เปิดมาทั้งหมด ๘ รุ่น เรียนเฉพาะวันเสาร์ครึ่งวัน - รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๒๓ คน เม...

  • ๑. ส่งเสริมให้มีการกระทำอันเป็นการนำมาซึ่งเกียรติยศ และชื่อเสียงของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและสมาคมฯ ๒. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบ...
Visitors: 150,707