รายการคิดเพื่อชาติ ตอน แนวทางส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์  TNN2 (True visions 784)  จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน  แนวทางส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก แขกรับเชิญ
รศ.ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจสื่อสารองค์กร และ กิจกรรมเพื่อสังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ฯ  นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๕


Visitors: 162,616