รายการคิดเพื่อชาติ ตอน เราจะรับมือ ให้อยู่รอด หรือ อยู่ร่วมกับ A.I. ได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มี.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)
จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน เราจะรับมือ ให้อยู่รอดหรืออยู่ร่วมกับ A.I. ได้อย่างไร แขกรับเชิญ พลเอก ดร.อรัญ ชมไพศาล ประธานกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และพลังงาน คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 156,626