รายการคิดเพื่อชาติ ตอน สินทรัพย์ดิจิทัล นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ


วันอาทิตย์ที่  16 มิ.ย. 67. เวลา 2030* สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)
จัดรายการร่วมคิดเพื่อชาติ ตอน สินทรัพย์ดิจิทัล...นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แขกรับเชิญ คุณจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
พิธีกร : ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสงัสดิ์Visitors: 162,621