รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ฟาร์มโคนมอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 1 มิ.ย.67 เวลา 2030 -2100 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) 

จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ฟาร์มโคนมอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน. แขกรับเชิญ. คุณวีรศักดิ์ อนุสนธิวงษ์ ประธาน บริษัท สิทธิโชค 1962 จำกัด  

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Visitors: 162,614