รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ทิศทางการอนุรักษ์โบราณสถานในยุคเปลี่ยนแปลง

วันเสาร์ที่ ๑๖ มี.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการ
คิดเพื่อชาติ ตอนทิศทางการอนุรักษ์โบราณสถานในยุคเปลี่ยนแปลง แขกรับเชิญ คุณเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล (วปอ.๖๕) ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 162,618