รายการคิดเพื่อชาติ ตอน คาร์บอนเครดิตเครื่องมือสร้างลดก๊าซเรือนกระจกด้วยภาคี

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784)
จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน คาร์บอนเครดิต เครื่องมือสร้างการมี ส่วนร่วม ลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยภาคีภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน
แขกรับเชิญ ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ 
ผู้อํานวยการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิตและMr.James Andrew Moore CEO Wave BCG ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 156,628