รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ความปลอดภัยสาธารณะ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

วันเสาร์ที่ ๓ ก.พ. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ความปลอดภัยสาธารณะ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย 
แขกรับเชิญ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (วปอ.๖๖) ประธานกรรมการ  มูลนิธิโรงพยายาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 162,622