รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การปกครองประชาชนในท้องถิ่นสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศ

วันอาทิตย์  9 มิ.ย. 67. เวลา 2030 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการร่วมคิดเพื่อชาติ
ตอนการปกครองประชาชนในท้องถิ่นสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศ แขกรับเชิญ นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง (สวปอ.มส.SML5) นายกเทศมนตรี เมืองจอมพล จังหวัด ราชบุรี

 

Visitors: 162,615