รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การบำบัดน้ำเสีย เปลี่ยนน้ำเพื่ออนาคต

วันเสาร์ที่ ๔ พ.ย. ๖๖ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ  ตอนการบำบัดน้ำเสีย เปลี่ยนน้ำเพื่ออนาคต แขกรับเชิญ คุณชีระ วงศบูรณะ
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 156,625