พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธที่ ๘ พ.ย. ๖๖ พล.อ. ทรงวิทย์  หนุนภักดี  ผบ.ทสส./นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ วัดราชคฤห์ วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  มียอดทำบุญรวมทั้งสิ้น ๑,๙๖๓,๑๑๕.- บาท ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 154,179