การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ ๒ ก.พ.๖๗ เวลา ๑๔๓๐ พล.อ. ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.ทสส./นายกสมาคม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุณาเป็นประธานในการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ๒๕๖๗ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ รับรองรายงานการประชุม การแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี การแถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย งบดุลของปีที่ผ่านมา และการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี โดยเน้นย้ำความร่วมมือในการช่วยเหลือสังคมระหว่างหลักสูตร การดำรงไว้ซึ่งหลักสูตรของ วปอ. ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม อย่างยั่งยืนและให้สาธารณชนทราบ และการจัดสัมมนาวิชาการด้านความมั่นคงระดับโลก เพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์โดยเชิญนักวิชาการต่างประเทศ
Visitors: 162,621