การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

           วันจันทร์ที่ ๒๐ พ.ค. ๖๗ เวลา ๑๓๓๐ พล.อ. ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.ทสส./นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุณาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ วปอ.สปท. เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม วปอ.ฯ การเปิดหลักสูตร สวปอ.มส.SML รุ่นที่ ๖ การปรับปรุงรายการคิดเพื่อชาติ และการสนับสนุนการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 

เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ผลการฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 156,625