รายการคิดเพื่อชาติ

ตอน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
OA : 01/03/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : อารีย์พันธ์ เจริญสุข   รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงาน ก.พ.ร.


ตอน คลังสมอง วปอ.กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
OA : 29/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
สมาชิกวุฒิสภาและประธานกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ / ประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม
 ตอน สิทธิบัตร
OA : 22/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : นุสรา กาญจนกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์
ตอน พลิกมุมมองการจัดตั้งธุรกิจและธุรกิจที่น่่าจับตามองในปี 2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : คุณโสรดา เลิศอาภาจิตร์  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
ตอน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ
OA : 16/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 


 ตอน การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
OA : 15/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ตอน การสร้างนวัตกรรมให้กับ SME ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์
OA : 08/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ที่ปรึกษาด้วนวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


 ตอน นโยบายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
OA : 09/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : โสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
ตอน ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศฉบับประชาชน
OA : 01/02/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : เอกฉัตร ศีตวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ตอน ปัญญาประดิษฐ์กับความมั่นคงของชาติ
OA : 26/01/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผ.อ.ศูนย์ศึกษายุธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


ตอน การพัฒนา 5G
OA : 25/01/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


ตอน สถานการณ์ระบบสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน
OA : 19/01/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข


 ตอน อาหารปลอดภัยมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร
OA : 18/01/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


ตอน การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
OA : 05/01/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : ผช.ศจ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตอน พัฒนาประเทศ 4.0
OA : 04/01/2563
พิธีกร : นาวาเอก(พิเศษ)แพทย์หญิง ฐิติมา พรหมศิริ
แขกรับเชิญ : อารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงาน ก.พ.ร.
 

Visitors: 38,328