• CBDA9BAA-E41B-4581-9155-6188E4823518-L0-001.jpg
   เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ ๑ เพื่อนำความรู้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม แ...
  • พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน_๑๙๑๑๐๔_0021.jpg
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๐๐ น. พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(๑) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันรา...
  • 100623.jpg
   เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร...
  • ANDCT NEWS.jpg
   หัวข้อข่าว แหล่งข่าว 27/08/2017 พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ เข้าร่วมงานขอเชิญร่วมบริจาคโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานอำนวยการหลักสูตรการบ...
Visitors: 14,641