• S__20119573.jpg
   เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองประธานสภา วปอ./นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กรุณาบรรยายเรื่...
  • timeline_20210927_144216.jpg
   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "ความร่วมมือทางวิชาการการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ คิดเพื่อชาติ" ระหว่าง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สถานีโทรทัศน์ TNN2 บ...
  • 873a0dce-a4e2-4352-9dd4-40aba29c2f7c.jpg
   เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมว...
  • CBDA9BAA-E41B-4581-9155-6188E4823518-L0-001.jpg
   เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ ๑ เพื่อนำความรู้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม แ...
  • 306227.jpg
   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ของหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ ค่า...
Visitors: 50,738