กิจกรรมวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

      ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ ๑) เดินทางดูกิจการในกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย, ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

 

Visitors: 57,692