กิจกรรมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สวปอ.SML 1

8 กุมภาพันธ์ 2563

       วันนี้ SML1 ผู้บรรยายเรื่องสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นความมั่นคงภายในที่สำคัญของประเทศโดยมีกิจกรรมดังนี้

12.00  อาหารกลางวัน
13.30 -15.30 

สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยายโดยพลเอก  ชินวัฒน์  แม้นเดช
เพื่อเรียนรู้ปัญหาและต้นเหตุของปัญหาความรุนแรง
ประวัติผู้บรรยาย(พลเอก  ชินวัฒน์  แม้นเดช)
เอกสารประกอบการบรรยาย

15.30 -16:00   เบรค
16.00 - 18.00  ความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในจังหวัดชายแดนภาคใต้อภิปรายโดยพลเอก  ปราการ  ชลยุทธ ,
ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ และดร. ณัฎฐินี ปิยะศิริพนธ์ ดำเนินการอภิปรายโดยผู้แทนหมู่วัว
SML 1

ประวัติผู้บรรยาย (พลเอก ปราการ ชลยุทธ)
ประวัติผู้บรรยาย (ดร. วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ)
เอกสารประกอบการบรรยาย (ดร. วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ)
ประวัติผู้บรรยาย (ดร. ณัฎฐินี ปิยะศิริพนธ์)

18.30   Dinner Talk โดยพลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประวัติผู้บรรยาย (พลเอก วัลลภ รักเสนาะ)

 

ประวัติผู้บรรยายและเนื้อหาตามที่แนบ 

ทั้งนี้แต่ละหมู่ต้องสรุปเนื้อหาสารัตถะตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหาความรุนแรงใน จชต. สถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะของหมู่ (เพิ่มเติม : ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ส่งภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2563)   

 

Visitors: 57,694