กิจกรรมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

  

ข่าวประชาสัมพันธ์ สวปอ.มส. SML 1

กิจกรรมวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2563

             ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันที่ 4 ของ SML 1 และเป็นวันแรกที่ทางหลักสูตรจัดให้มีการถกแถลง ครั้งที่ 1 โดยวันนี้หมู่นกยูงรับผิดชอบกิจกรรมทั้งปวง

             ในวันนี้จะมีการอบรม คือ

13.30 - 15.30 น.

การถกแถลง ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การประเมินภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ” โดยอาจารย์ประจำหมู่ 10 หมู่  (ห้องถกแถลง 1-10 ชั้น 3 อาคาร วปอ.สปท) / ส่งผลงานภายในวันที่ 17 ก.พ.63

 

16.00 –18.00 น.

 

การบรรยาย ในหัวข้อวิชา (1-4) รากฐานของชาติ จุดแข็ง จุดอ่อน และการพัฒนาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ(National foundation, Strength, Weak and the development for sustainable stability and prosperity) โดย นายสด แดงเอียด อดีตอธิบดีกรมการศาสนา

 

18.30น.เป็นต้นไป 

 

งานเลี้ยงอาหารค่ำ


ทั้งนี้ 12.00 น. มีอาหารกลางวันสำหรับทุกท่าน และหมู่นกยูงรับผิดชอบกิจกรรมในวันนี้

 

                                       
         เอกสารประกอบการบรรยาย (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด)

 

 

 

Visitors: 57,688