พิธีปิดการอบรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร อาคารทำการ วปอ.สปท.

Visitors: 110,096