พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร สวปอ.มส.SML รุ่นที่ ๑

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ ๑ เพื่อนำความรู้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

    

 

The Association of National Defence College of Thailand has introduced a new security management program for senior officials. The program helps those in power to better understand national security and apply what they’ve learned to their organizations.

 

        

 

Visitors: 110,099