ศึกษาดูงาน มมส

มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก นักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่น 8 จำนวน 30 คน นำโดย พลอากาศเอกอภิสิทธิ์ จุลโมกษ์ ที่ปรึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.)

 

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคณะศึกษาดูงาน

 

จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา และต้นราชพฤกษ์ จำนวน 10 ต้น บริเวณด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

 

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว

ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

 

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

 

 
Visitors: 110,090